Norges Bordtennisforbund med klar melding til regionene, følg opp klubbene!

Styret i Norges Bordtennisforbund har hatt flere møter der en har diskutert hvordan en kan få fart på klubbene i Norge slik at vi kan blir flere og bedre.

Her kommer informasjon fra forbundet som bør tas opp på årsmøtene i de fem regionene fremover.

Omfattende arbeid for regionen, det er viktig å huske at regionen ikke har ansatt personell.

De oppgavene som vi ser for oss er helt sentrale for regionene er disse:

Regional samlinger
Regional turneringer/mesterskap
Regionalt seriespill
Koordinere terminliste andre stevner/individuelt seriespill
Søknad om midler fra Idrettskretsene
Andre søknader om støtte (stiftelser)
Dialog med klubbene, bistå der de trenger «hjelp» – eventuelt i samarbeid NBTF
Temakvelder koordinere. Samarbeid med NBTF – her kan vi bidra og sammen med dere skreddersy et opplegg
Diverse kurs (klubbtrener, stevnearrangement, dommer) i samarbeid med NBTF
Oppstart og hjelp til nye klubber. Tips om miljøer/personer og litt hjelp fra dere så kan vi følge opp disse.
Hittil i 2019-2020 bidrar vi med hjelp til oppstart, utstyr og kompetanse til 10 nye klubber, og ytterligere 3 er på gang.

I tillegg kommer jo det som du er kjent med, det rent formelle som omtales i mandat/oppgaver i de (NIF)- Lovnormer som gjelder for særkretser:

§ 3 Oppgaver

Særkretsen skal [legg inn særkretsens oppgaver, f.eks.:
a) Representere særforbundet og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c) Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.
d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.]

Med hilsen
Norges Bordtennisforbund